• Francis Dodd, Portrait Of Henry Rushbury, 1889-1968
Francis Dodd, Portrait Of Henry Rushbury, 1889-1968
Francis Dodd

(1874-1949)
Portrait Of Henry Rushbury, 1889-1968
1914
Etching
25.3 x 27.8cm
Given in 1964